Over ons

Het idee voor Opslag Dronten komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en het maakte er daar  een grote opmars. In de jaren ’90 werd het geïntroduceerd in Europa en de markt groeit hier nog sterk.

lees verder

Opslag Dronten biedt zowel particulieren als bedrijven de mogelijkheid om tijdelijk een opslagruimte te huren op basis van de opslagbehoefte van de klant. Doordat een klant de opslagruimte tijdelijk kan huren, betaalt deze alleen op het moment dat de opslagruimte echt nodig is en omdat bijna elke gewenste grootte opslagruimte gehuurd kan worden betaald de klant daarnaast nooit te veel. Omdat er altijd een opslagruimte gekozen kan worden naar de behoefte van de klant, kan men ook praktisch alles opslaan, of het nu kort, lang, breed of hoog is. Men kan de opslag gebruiken voor een complete inboedel, of slechts voor enkele dozen met archiefmateriaal. Ook kan men er voor kiezen een motorfiets, zomer/winterbanden, kerstspullen of tuinmeubilair etc. op te slaan.

Ons aanbod

Opslag Dronten biedt klanten vrijheid. Door ruime openingstijden kunnen klanten bij hun goederen wanneer zij dat willen en zijn niet afhankelijk van aanwezigheid van iemand in de Opslag Dronten faciliteit.

lees verder

Met een eigen toegangscode kun je de opslagruimte beschouwen als je eigen garagebox waar je spullen kwijt kunt; alleen met het voordeel dat je wanneer je geen ruimte meer nodig bent je ook niet meer hoeft te betalen. Opslag Dronten biedt klanten veiligheid. Wanneer u opslagruimte huurt wilt u er zeker van zijn dat uw goederen er veilig zijn opgeborgen. Het zijn immers goederen die een hoge materiële of emotionele waarde vertegenwoordigen. Daarom wordt hier ook veel energie in gestoken om te zorgen dat uw spullen veilig zijn. Zo is er actieve toegangscontrole om alleen bevoegden toe te laten tot het pand en heeft alleen u een sleutel tot uw opslagruimte. Maar veiligheid gaat verder. Ook brandveiligheid behoort hier toe en Opslag Dronten neemt dan ook de maatregelen die noodzakelijk zijn om het risico op brand te minimaliseren. Opslag Dronten biedt klanten gemak. Voor klanten die een opslagruimte huren bij Opslag Dronten stellen wij verschillende transportmiddelen ter beschikking. Om de klant zo min mogelijk zelf zware goederen te laten tillen. Vergeet niet uw inboedelverzekering te informeren!

Ligging

Dronten is een centraal gelegen locatie, wat een goede distributiepunt is naar zowel de randstad, noordelijke steden. als Duitsland. Ons pand heeft een goede bereikbaarheid en is toegankelijk voor iedereen.

lees verder

Dit maakt het een ideale uitvalsbasis voor ondernemingen die opslagruimte nodig hebben ten behoeve van distributie, logistiek, voorraden of magazijn opslag.

Inboedel opslag

Opslag Dronten is de oplossing voor tijdelijke opslag van uw inboedel. Wij bieden u een veilige en betaalbare inboedel en meubelopslag aan, waarmee u onbezorgd uw goederen kunt achterlaten.

Handels voorraad

Bent u een zzp-er of andere kleinschalig ondernemer zonder eigen bedrijfsruimte? Tijdelijke opslagruimte is voor u de oplossing om uw gebrek aan ruimte op te lossen. Door uw handelsvoorraad bij Opslag Dronten onder te brengen hoeft u de producten niet thuis te hebben staan. Wij bieden u de ideale mogelijkheid uw producten bij ons op te slaan.

Archief opslag

Uw bedrijf heeft te maken met een groot aantal archiefmappen die bewaard dienen te worden, maar waar eigenlijk geen plek meer voor is. Hoewel ze u in de weg staan, is het voor u belangrijk dat de informatie op een goede en betrouwbare manier wordt opgeslagen.

Hoe werkt het

Onze units

Hieronder staan onze units. Heeft u andere wensen neem dan contact met ons op.

€ 16.56 Per mnd

Unit 1.2 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

€ 27,60 Per mnd

Unit 2.5 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

€ 44,74 Per mnd

Unit 3.0 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

€ 74,55 Per mnd

Unit 5.0 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

€ 89,46 Per mnd

Unit 6.0 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

€ 104,37 Per mnd

Unit 7.0 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

€ 119,28 Per mnd

Unit 8.0 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

€ 134,16 Per mnd

Unit 9.0 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

€ 185,49 Per mnd

Unit 12 m²

 • •Ruimtes per direct te huur

  •Korte en lange termijn opslag

  •Geschikt voor (inboedel) opslag voor bijvoorbeeld verhuizing of verbouwing

  •Een droge en verwarmde ruimte

Meer informatie

Wat klanten van ons vinden

Formulier

Adres

 

Het Zwarte Water 10A,

8253 PD,

Dronten

info@opslagdronten.nl

06-28888395

 

Alg. bepaling

Algemene bepalingen Opslag Dronten

Artikel 1 – Staat van oplevering en teruglevering van het gehuurde 1.1 Huurder verklaart dat het gehuurde in goede staat en zonder gebreken door verhuurder aan het begin van de huurovereenkomst is opgeleverd. 1.2 Huurder dient gedurende de duur van de huurovereenkomst er voor te zorgen dat het gehuurde in goede staat en zonder gebreken blijft, dit behoudens normale slijtage en veroudering en huurder dient vervolgens aan het einde van de huurovereenkomst het gehuurde als zodanig geheel ontruimd en schoongemaakt aan verhuurder op te leveren. 1.3 Zowel huurder als verhuurder kunnen deze overeenkomst uiterlijk op de 15e dag van iedere kalendermaand schriftelijk en/of per e-mail opzeggen per de 1ste dag van de volgende kalendermaand. Artikel 2 – Gebruik 2.1 Huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met artikel 1.2 van de huurovereenkomst bedoelde bestemming behoorlijk en zelf te gebruiken. 2.2 Het is huurder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder het gedaante, het uiterlijk of de inrichting van het gehuurde te wijzigen. 2.3 Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, plaatselijke verordening of voorschrift van de overheid. 2.4 Huurder mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. 2.5 Het is huurder niet toegestaan ontvlambare of oplosbare stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven. 2.6 Het is huurder niet toegestaan om zaken in of nabij het gehuurde te brengen of te stallen met het gevolg dat er een hogere dan normale premie van brandverzekering en/of hoger eigen risico voor opstal of inventaris en goederen aan verhuurder of andere huurders in rekening zou moeten worden gebracht. 2.7 Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan of in het gehuurde of het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Huurder dient verhuurder terstond op de hoogte te stellen van eventuele opgetreden schade. 2.8 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijke onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven. 2.9 Huurder dient het gehuurde door middel van een bij verhuurder te kopen (cilinder)slot op deugdelijke wijze af te sluiten. 2.10 Huurder is verplicht verhuurder telkens schriftelijk op de hoogte te stellen van de zaken die door hem in het gehuurde zijn/worden opgeslagen. Verhuurder is bevoegd van huurder te verlangen dat bepaalde door huurder opgeslagen zaken om hem moverende redenen door en op kosten van huurder worden verwijderd. 2.11 Huurder is verplicht verhuurder terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, waaronder in ieder geval verstaan wordt NAW, telefoonnummer en emailadres. 2.12 Huurder is gehouden het huishoudelijk reglement en alle door verhuurder gegeven instructies na te leven en op te volgen. 2.13 Het is niet toegestaan het gehuurde te gebruiken ten dienste van criminele activiteiten. 2.14 Het is huurder niet toegestaan anderen, derden, toegang te verlenen tot het pand en/of het gehuurde, noch de toegangscode over te dragen. 2.15 Bovenstaande artikelen gelden onverminderd voor de in het bijzijn van huurder aanwezige derden. Artikel 3 – Huurprijswijziging 3.1 Verhuurder is gerechtigd de huurprijs eenzijdig aan te passen. De aldus aangepaste huurprijs is niet eerder van toepassing dan dertig (30) dagen nadat verhuurder aan huurder een bericht van huuraanpassing heeft verstuurd. 3.2 Huurder aanvaardt bij voorbaat een in het eerste lid bedoelde aanpassing van de huurprijs. Een aan huurder gegeven korting laat het recht van verhuurder om de huurprijs aan te passen onverlet. Artikel 4 – Waarborg 4.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder een borgsom afgeven gelijk aan minimaal één maand huur. Huurder heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom, noch op enige rentevergoeding. 4.2 Huurder is, zodra verhuurder de waarborgsom heeft aangesproken, verplicht terstond een nieuwe waarborgsom te verstrekken dan wel de waarborgsom aan te vullen tot het hiervoor bedoelde bedrag. Artikel 5 – Tekortkoming van huurder 5.1 Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door een feitelijke gedraging van huurder die in strijd is met de huurovereenkomst en/of de wet. 5.2 In geval van niet tijdige betaling van de huur is huurder meteen zonder ingebrekestelling naast de huurpenningen ook administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. 5.3 De door huurder verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 50,00 onverminderd het recht van verhuurder de door hem gemaakte hogere kosten aan huurder in rekening te brengen. 5.4 Indien verhuurder zich genoodzaakt ziet een juridische procedure tegen huurder aanhangig te maken, dan zijn alle daarmee gemoeid zijnde kosten, waaronder in ieder geval begrepen de door verhuurder gemaakte kosten van rechtsbijstand en de proceskosten volledig voor rekening van huurder. 5.5 Indien er sprake is van enig verzuim op grond van de huurovereenkomst, de Algemene Bepalingen of het Huishoudelijk Reglement van huurder, heeft verhuurder het recht om het gehuurde af te sluiten door middel van een extra slot waarvan alleen de verhuurder de sleutel bezit. Tevens is verhuurder gerechtigd de toegangspincode tot het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt ongedaan te maken. Huurder zal nadien nog slechts toegang tot het gehuurde kunnen verkrijgen door alsnog zijn verplichtingen na te komen. 5.6 Indien huurder in verzuim is in de nakoming van de huurovereenkomst, verbeurt huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 50,00 per dag voor elke dag dat huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft. 5.7 Indien huurder de huurovereenkomst niet correct en tijdig nakomt heeft verhuurder steeds het recht ervoor te kiezen de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen. De einddatum van de huurovereenkomst is dan 5 dagen nadat verhuurder aan huurder schriftelijk de beëindiging heeft medegedeeld. Zolang huurder het gehuurde niet heeft ontruimd is huurder in ieder geval een maandelijkse schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd ten bedrage van de laatst geldende huurprijs. 5.8 Indien huurder verzuimt aan het einde van de huurovereenkomst het gehuurde te ontruimen, (a) is verhuurder na verloop van 10 dagen na de einddatum van de huurovereenkomst gerechtigd zich op kosten van huurder de toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich de macht over het gehuurde en de zich daarin bevindende zaken te verschaffen in het kader van haar pandrecht als bedoeld in deze voorwaarden, of, ter keuze van verhuurder (b) worden de zich in het gehuurde bevindende zaken om niet in eigendom aan verhuurder geleverd op grond van art. 3:115a BW en de huurovereenkomst en is verhuurder bevoegd deze zaken uit het gehuurde te verwijderen. Verhuurder heeft dan ook het recht om deze zaken te (laten) vernietigen of te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden. 5.9 Alle kosten, daaronder begrepen eventuele opslagkosten, die verhuurder maakt in het kader van de ontruiming van het gehuurde als gevolg van het feit dat huurder verzuimt het gehuurde te ontruimen, zijn voor rekening van huurder. 5.10 Verhuurder heeft steeds het recht naar eigen inzicht en zo nodig opvolgend of in combinatie op de momenten die hem juist voorkomen de (rechts)maatregelen jegens huurder te nemen die aan hem op grond van deze overeenkomst of de wet ter beschikking staan, waaronder begrepen het recht van parate executie van het pandrecht als bedoeld in de huurovereenkomst. Artikel 6 – Aansprakelijkheid 6.1 Huurder is tegenover verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die hij tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is, wat dat betreft geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. 6.2 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes en aanspraken van derden waarmee verhuurder wordt geconfronteerd als gevolg van gedragingen of nalatigheden van huurder. 6.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van huurder of van derden – en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten, alles behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. 6.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade van huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, tenzij in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder dienaangaande. Artikel 7 – Persoonsgegevens 7.1 De persoonsgegevens die huurder aan de verhuurder toevertrouwt, worden door verhuurder opgenomen in een gegevensbestand. Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hierna omschreven doeleinden en al het mogelijke doen om deze persoonsgegevens te beschermen. 7.2 De persoonsgegevens worden door verhuurder vastgelegd ten behoeve van haar bedrijfsvoering, klantadministratie en om producten en/of diensten onder de aandacht van haar (voormalige) huurders te brengen. Indien nodig kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om contact met huurder op te nemen. 7.3 Door ondertekening van de huurovereenkomst verleent huurder haar toestemming voor het door verhuurder verwerken van zijn persoonsgegevens ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden. 7.4 Indien (voormalige) huurder geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over producten en/of diensten van de verhuurder, dan kan huurder dit kenbaar maken aan verhuurder. Artikel 8 – Verzekeringen 8.1 Huurder is verplicht een schadeverzekering af te sluiten tegen de gevaren van brand, storm, neerslag, water, inbraak, diefstal, beschadiging, etc. voor alle zaken die aanwezig zijn in het gehuurde. 8.2 Huurder is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opgave van de aard van de goederen bij de betreffende verzekeraar. 8.3 Huurder is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het verzekerd bedrag en de aard van de dekking. 8.4 Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld indien bij schade blijkt dat de aard van de goederen, dan wel de omvang van het verzekerd bedrag of de aard van de dekking leidt tot een lagere uitkering dan de werkelijke omvang van de schade. 8.5 Huurder is op eerste verzoek van verhuurder verplicht een verklaring van diens verzekeraar te overleggen waaruit blijkt dat huurder zich correct heeft verzekerd voor schade, als bedoeld in de huurovereenkomst en deze Algemene Bepalingen. Artikel 9 – Pandrecht 9.1 Het pandrecht betreft alle zaken die aanwezig zijn in het gehuurde en strekt tot meerdere zekerheid van al wat de huurder verschuldigd is en/of nog verschuldigd zal zijn aan verhuurder. 9.2 Huurder verklaart dat hij geen eerdere rechten op genoemde zaken heeft gevestigd en dat hij bevoegd is om het pandrecht als bedoeld in het eerste lid te vestigen ten behoeve van verhuurder. 9.3 Indien verhuurder dit wenst kan zij deze akte laten registreren bij de Inspecteur der Registratie en Successie waardoor een bezitloos pandrecht op alle zaken die aanwezig zijn in het gehuurde zal worden gevestigd. 9.4 Huurder is verplicht op eerste verzoek van verhuurder zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen die nodig zijn het pandrecht te vestigen of te handhaven. 9.5 Ten aanzien van het bestaan en het bedrag van de schulden aan verhuurder, tot zekerheid waarvoor deze verpanding strekt, geldt de administratie van verhuurder als bewijs, behoudens tegenbewijs van huurder. 9.6 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd tot onmiddellijke executie van de in het gehuurde verstrekte zaken over te gaan zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling. 9.7 Zodra verhuurder conform artikel 5.5 en 5.8 zich de feitelijke macht over het gehuurde heeft verschaft, zijn de zaken buiten de macht van huurder gebracht en is het aan verhuurder verleende bezitloos pandrecht geachte te zijn omgezet in dan wel – indien dat bezitloos pandrecht nog niet was gevestigd – wordt ten behoeve van verhuurder een vuistpandrecht gevestigd op alle zich in het verhuurde bevindende roerende zaken. 9.8 Verhuurder aanvaardt geen vuistpandrecht op zaken die naar zijn inzicht waardeloos zijn; het gevestigde bezitloos pandrecht wordt dan geacht te zijn vervallen. 9.9 De vestiging van een pandrecht laat het recht van verhuurder om andere incassomaatregelen te treffen onverlet. Artikel 10 – Diversen 10.1 Indien verhuurder het nodig oordeelt in, op of aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen onderhoud, herstel, vernieuwingen, waaronder extra voorzieningen en wijzigingen begrepen, renovatie- of andere werkzaamheden te (doen) verrichten of indien deze nodig zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal huurder die werkzaamheden en maatregelen en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of vermindering van betalingsverplichting of ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen. Verhuurder zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van huurder. 10.2 Op verzoek van controlerende, opsporende en/of toezichthoudende overheidsinstanties heeft verhuurder te allen tijde het recht zichzelf en deze instantie de toegang te verschaffen tot het gehuurde. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade van huurder tengevolge van het verschaffen van toegang als bedoeld in de vorige volzin. 10.3 Indien meer dan één (natuurlijke of rechts-) personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel tegenover verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. 10.4 Verhuurder heeft steeds de bevoegdheid een beheerder aan te stellen aan wie huurder alle uit deze huurovereenkomst voortvloeiende betalingen zal hebben te verrichten en met wie huurder zich over alle aangelegenheden ter zake van de huurovereenkomst zal hebben te verstaan een en ander zolang verhuurder niet anders aan huurder zal hebben bericht. 10.5 Vanaf ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van deze huurovereenkomst gericht aan het adres van de huurder. Huurder is verplicht verhuurder schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele verhuizingen. Voor het geval huurder het gehuurde verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan verhuurder, geldt het adres van het gehuurde als domicilie van huurder. 10.6 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze huurovereenkomst niet kan worden aangemerkt als een overeenkomst tot bewaarneming als bedoeld in art. 7:600 BW. 10.7 Huurder verleent met het aangaan van de huurovereenkomst, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van verhuurder, er bij voorbaat medewerking aan dat zijn rechtsverhouding met verhuurder in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde partij overgaat. Artikel 11- Wijziging van de Algemene Bepalingen 11.1 Verhuurder is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Bepalingen, alsmede het Huishoudelijk Reglement, aan te brengen. Deze wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding zal worden vermeld. Verhuurder zal het wijzigen van deze documenten tijdig, te weten minimaal 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen, aan huurder schriftelijk bekend maken. Huurder en verhuurder zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden en regels vanaf de dag dat deze in werking treden. Huurder is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de gewijzigde voorwaarden een verslechtering van de positie van huurder inhouden.

Privacybeleid

Over ons privacybeleid Opslag Dronten geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Opslag Dronten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.   E-mail en mailinglijsten MailChimp Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan www.online-horeca.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van www.online-horeca.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. Cookies Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.